ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (0)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (73)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (3)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (16)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (34)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (17)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (22)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20/06/2024

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο με τίτλο: «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.951.007,51 € χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

περισσότερα

31/05/2024

Διευκρινήσεις επί της παρ. 5.1, του Άρθρου 5, της ΕΣΥ του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 207325)

περισσότερα

30/05/2024

Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών» ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά Υλικά» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349669)

περισσότερα

23/05/2024

Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών» ΟΜΑΔΑ 5 «Σιδηρικά είδη» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349673)

περισσότερα

23/05/2024

Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών» ΟΜΑΔΑ 12 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349682)

περισσότερα