ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών» ΟΜΑΔΑ 13 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349683)

23/05/2024

          

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 23/05/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 382

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών».

 

ΟΜΑΔΑ 13 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349683)

 

Ερωτήσεις από ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.

Στα πλαίσια διεξαγωγής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών» για τις ανάγκες της Πράξεως «Αποκαταστάσεις Κελλιών και Καλύβης Ι.Μ. Βατοπαιδίου»., ο οποίος έχει λάβει Αριθμό Συστήματος 349683, θα θέλαμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα προς διευκρίνιση:

α. Για το α/α 13.35 Μονάδα ελέγχου και προγραμματισμού μετατροπέων τάσης:

η ζήτηση αφορά λογισμικό ελέγχου, συνδυασμό Hardware-Software για τον έλεγχο των μετατροπέων τάσεων ή κατασκευή πίνακα; Στην τρίτη περίπτωση θα πρέπει να μας διατεθούν τα αντίστοιχα σχέδια.

β. Για το α/α 13.36 Ψηφιακό βολτόμετρο AC/DC με επαφή alarm:

το υλικό είναι βολτόμετρο ράγας ή πόρτας; Αν είναι πόρτας, ποιες είναι οι διαστάσεις; Η τάση

τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι 230V;

γ. Για το α/α 13.48 Κιβώτιο οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως από πλαστικό με 1 ψηφιακό

βολτόμετρο ισοδ. τύπου ENDA EPV141 AC/DC με επαφή alarm

η τοποθέτηση του βολτόμετρου θα γίνει σε πόρτα πίνακα ή σε κάποιο προσαρμόσιμο πλαστικό κουτί σε διαστάσεις κατάλληλες για το αντίστοιχο βολτόμετρο

δ. Για το α/α 13.111 Τοποθέτηση ηχοπαγίδας απόρριψης αέρα, παροχής 2250 m³/h, ηχομονωτικής ικανότητας 34,9 dB στα 250Hz:

η ζήτηση αφορά υλικό εξαερισμού/κλιματισμού;

ε. Για το α/α 13.112 Τοποθέτηση ηχοπαγίδας προσαγωγής αέρα, παροχής 2250 m³/h:

η ζήτηση αφορά υλικό εξαερισμού/κλιματισμού;

 

 

 

Απαντήσεις – Διευκρινίσεις ΟΜΑΔΑ 13

 

13.35 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΤΑΣΗΣ

Η μονάδα προγραμματισμού και απομακρυσμένου ελέγχου αντιστροφέων (inverter) θα επιτρέπει στον χρήστη να επιβλέπει το σύστημα των διασυνδεδεμένων  αντιστροφέων και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες διαμέσου ενός πλήθους μεταβλητών. Επίσης, ο χρήστης θα μπορεί, διαμέσου της μονάδας, να ελέγξει οποιαδήποτε στιγμή την έναυση ή την διακοπή λειτουργίας του Η/Ζ, την πηγή τροφοδότησης της εγκατάστασης, την κατάσταση των πηγών κλπ.

Επιπλέον, η μονάδα θα διαθέτει κάρτα smart card (SD), στην οποία θα κρατά όλες τις παραμέτρους που παρακολουθεί καθώς και όλα τα προγράμματα που φορτώνονται σε αυτήν καθώς και τις μελλοντικές ενημερώσεις. Η μονάδα θα εμφανίζει διάφορα μηνύματα και συναγερμούς σχετικά με τις παραμέτρους που παρακολουθεί (χαμηλής τάσης εισόδου – συσσωρευτών, gassing, υπερβολικής κυμάτωσης τάσης, συγχρονισμού σε εξέλιξη, υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης κλπ).

Η Μονάδα θα παρακολουθεί τις παρακάτω παραμέτρους:

Συσσωρευτές

o Τάση

o Ενεργό ρεύμα φόρτισης

o Προγραμματιζόμενο ρεύμα φόρτισης

o Κυμάτωση της τάσης

o Φάση φόρτισης (κύρια φόρτιση, απορρόφηση, φόρτιση συντήρησης κλπ)

o Δυναμική αντιστάθμιση της τάσης λόγω εσωτερικής αντίστασης

o Τρόπος λειτουργίας (inverter, φορτιστής)

o Θερμοκρασία (διαμέσου εγκατάστασης αισθητηρίου)

o Αντιστάθμιση εξαιτίας της θερμοκρασίας (εάν εγκατασταθεί το αισθητήριο)

o Βαθμός εκφόρτισης κατά την προηγούμενη ημέρα

o Βαθμός εκφόρτισης κατά την τρέχουσα ημέρα

Τάση εισόδου AC

o Τάση εισόδου

o Ένταση εισόδου

o Ισχύς εισόδου

o Συχνότητα εισόδου

o Ενέργεια εισόδου την προηγούμενη ημέρα

o Ενέργεια εισόδου την τρέχουσα ημέρα

o Ένταση εξόδου

o Τάση εξόδου

o Ισχύς εξόδου

o Συχνότητα εξόδου

o Ενέργεια προς καταναλωτές την προηγούμενη ημέρα

o Ενέργεια προς καταναλωτές την τρέχουσα ημέρα

  Γενικά

o Κατάσταση των επαφών μεταγωγής

o Κατάσταση των επαφών inverter-charger

o Κατάσταση των βοηθητικών επαφών

o Κατάσταση λειτουργίας των βοηθητικών επαφών

o Lock states

o Smart Boost active

o Ενεργός διανομή της υπάρχουσας ισχύος (Power Sharing

 

13.36 ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ AC DC  ΜΕ ΕΠΑΦΗ ALARM

Είναι ράγας και τάσης 48V.

 

 

13.48 ΚΙΒΩΤΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΙΣΟΔ ΤΥΠΟΥ  ENDA EPV 141 AC/DC  ΜΕ ΕΠΑΦΗ ALARM

Η τοποθέτηση θα γίνει σε πόρτα πίνακα.

 

13.111, 13.112 ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ

Οι ηχοπαγίδες που θα εγκατασταθούν στο χώρο της γεννήτριας, θα υπολογίζονται από ειδικό λογισμικό με βάση τις μετρήσεις και υπολογισμούς σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 7235 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11691. Όλες οι ηχοπαγίδες θα συνοδεύονται από το φύλλο υπολογισμού τους και θα είναι πιστοποιημένες κατά DIN EN ISO 140-3:2005.

 Σημείωση 1: Όλα τα παρακάτω στοιχεία (υλικά, διαστάσεις, υπολογισμοί και τρόπος τοποθέτησης) που αφορούν τις ηχοπαγίδες εισόδου νωπού και απόρριψης του παραγόμενου θερμού αέρα καθώς και τα panel ηχομόνωσης και ηχοαπόσβεσης έχουν εφαρμογή μόνο με τα συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του χώρου Η/Μ και για το επιλεγμένο Η/Ζ με το συγκεκριμένο ηχομονωτικό κάλυμμα. Σε οποιαδήποτε αλλαγή κάποιων από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να γίνει νέος υπολογισμός, τόσο των ηχοπαγίδων όσο και των panel, καθώς και της μεθόδου τοποθέτησης αυτών.

 Σημείωση 2: Η επιλογή του συγκεκριμένου Η/Ζ έγινε για την ακριβέστερη και ρεαλιστικότερη εξαγωγή των αποτελεσμάτων ως προς τον παραγόμενο θόρυβο και την αποφυγή λήψης θεωρητικών και κατά συνέπεια πλασματικών αρχικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προτροπή του μελετητή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού ή ο αποκλεισμός οποιασδήποτε άλλης προμηθεύτριας εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΑ

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Αεραγωγός και στοιχεία)

Υλικό : Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας

 Ποιότητα χάλυβα : DX51D according to EN 10124/10143

Ποιότητα γαλβανίσματος : Ζ100 - Ζ350 (gr / m2)

Εφελκυστική αντοχή : Rm250 - Rm500 (N/mm2)

Επιμήκυνση θραύσης : Α30 - Α35 (%)

 Χημική σύσταση : C, Si, Mn, P, S, Cu, Al, N

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Σύνθεση : Ίνες Βασάλτη, Ασβεστόλιθου, Δολομίτη και Βωξίτη, συγκολλημένες με ρητίνη ανθεκτική σε υψηλή θερμοκρασία. Ψεκασμός με ειδικές πυριτικές ενώσεις για εξασφάλιση υψηλής υδροαπωθητικότητα

Χημική συμπεριφορά : Χημικώς αδρανή

Βιολογική συμπεριφορά : Δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων

Μηχανικές ιδιότητες : Αμετάβλητες στον χρόνο, διαστατικώς σταθερές

Θερμοκρασία τήξης : 1000 0C - (DIN / EN 4102)

Συντ. Θερμ. Αγωγιμ. (λ) : 0.0315 - 0.033 W(mοK) - (DIN / EN 52612)

Κατηγορία Ακουστότητας : Α1 - (DIN / EN 4102)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Σύνθεση : Πολυαιθυλένιο (χωρίς προστασία UV)

Χημική συμπεριφορά : Αντοχή σε όλα τα Αλκάλια. Αντοχή στα οξέα με pH>2

Βιολογική συμπεριφορά : Αντοχή σε βακτήρια, μύκητες κλπ.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εφελκυστική αντοχή : Μέση τιμή - 6.00 kN/m :

Παραμόρφωση - 25%

Αντοχή στην διάτρηση : Μέση τιμή – 1050Ν (EN ISO 12236)

Τραπεζοειδής αντοχή : Σε διάτμηση, μέση τιμή – 225 Ν (ASTM D4533)

Εφελκυστική αντοχή : Με 5% διάταση – 2,6 k (EN ISO 10319)

Για μηχανικές καταπονήσεις, θα υπάρχει επικάλυψη διάτρητης λαμαρίνας, πλέον των ανωτέρω.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΑΓΙΔΑΣ

Πάχος ελάσματος αεραγωγού : 0,6 - 2,0 mm

Πάχος ελάσματος στοιχείων : 0,6 - 1,0 mm

Σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών : Συρτάρι - Profil - Τελάρο σιδηρογωνιάς

Πάχος Στοιχείων : 50-100-150-200-250-300 mm

Τύπος στοιχείων (συντονισμός) : Μεσαίων / υψηλών συχνοτήτων 1-8 kHz Χαμηλών Συχνοτήτων 250 - 1000 Hz Πολύ χαμηλών συχνοτήτων 50 - 250 Hz

Προστασία : Μεταλλικό γαλβανισμένο πλέγμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ