ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.02 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

26/04/2024

 

 

 

 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

314

ΗΜ/ΝΙΑ:

26/04/2024

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 01.02

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού842.613,59 € (το ποσό αυτό απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών με σκοπό 1) την αποκατάσταση του Ι. Κελίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου, στα πλαίσια της Πράξης: «Αποκατάσταση Ι. Κελίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Ι. Μ. Βατοπαιδίου», 2) την αποκατάσταση της Καλύβης των Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια της Πράξης: «Αποκατάσταση Καλύβης Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου» και 3) την αποκατάσταση του Ναού Αγίου Προκοπίου Ι. Κελιού Αγίου Προκοπίου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου, στα πλαίσια της Πράξης: «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Προκοπίου Ι. Κελιού Αγίου Προκοπίου, Ι. Μ. Βατοπαιδίου», με CPV:  1) 44111000-1 Οικοδομικά υλικά, 2) 44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια, 3) 44221220-3 Θύρες πυροπροστασίας, 4) 44900000-9 Λίθοι για κατασκευές, ασβεστόλιθος, γύψος και σχιστόλιθος, 5) 44316000-8 Σιδηρικά είδη, 6) 44910000-2 Λίθοι για κατασκευές, 7) 44911100-0 Μάρμαρο, 8) 44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων, 9) 14715000-6 Χαλκός, 10) 03419000-0 Ξυλεία, 11) 44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων, 12) 44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 13) 31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

  1. Αναθέτουσα Αρχή

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

  1. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής

www.programathos.gr

  1. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών με σκοπό 1) την αποκατάσταση του Ι. Κελίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου, στα πλαίσια της Πράξης: «Αποκατάσταση Ι. Κελίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Ι. Μ. Βατοπαιδίου», 2) την αποκατάσταση της Καλύβης των Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια της Πράξης: «Αποκατάσταση Καλύβης Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου» και 3) την αποκατάσταση του Ναού Αγίου Προκοπίου Ι. Κελιού Αγίου Προκοπίου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου, στα πλαίσια της Πράξης: «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Προκοπίου Ι. Κελιού Αγίου Προκοπίου, Ι. Μ. Βατοπαιδίου». Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 842.613,59 (το ποσό αυτό απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση της σύμβασης υποδιαιρείται σε δεκατρία τμήματα. Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ:

Για την ΟΜΑΔΑ 1: «Οικοδομικά υλικά»,              

εκτιμώμενη αξία 265.603,17€

Για την ΟΜΑΔΑ 2: «Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια»,

                                                                                      εκτιμώμενη αξία 13.624,90 €

Για την ΟΜΑΔΑ 3: «Θύρες πυροπροστασίας»,

εκτιμώμενη αξία 3.012,10 €

Για την ΟΜΑΔΑ 4: «Λίθοι για κατασκευές, ασβεστόλιθος, γύψος και σχιστόλιθος»,

                                     εκτιμώμενη αξία 103.756,00 €

Για την ΟΜΑΔΑ 5: «Σιδηρικά είδη»,

εκτιμώμενη αξία 103.721,65 €

Για την ΟΜΑΔΑ 6: «Λίθοι για κατασκευές»,

εκτιμώμενη αξία 35.157,50 €

Για την ΟΜΑΔΑ 7: «Μάρμαρο»,

εκτιμώμενη αξία 11.647,00 €

Για την ΟΜΑΔΑ 8: «Μονάδες διπλών υαλοπινάκων»,

εκτιμώμενη αξία 3.208,80 €

Για την ΟΜΑΔΑ 9: «Χαλκός»,

εκτιμώμενη αξία 9.134,75 €

Για την ΟΜΑΔΑ 10: «Ξυλεία»,

εκτιμώμενη αξία 100.072,50 €

Για την ΟΜΑΔΑ 11: «Χρώματα και επενδύσεις τοίχων»,

εκτιμώμενη αξία 48.999,99 €

Για την ΟΜΑΔΑ 12: «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης»,

                                         εκτιμώμενη αξία 39.967,97 €

Για την ΟΜΑΔΑ 13: «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός»,

εκτιμώμενη αξία 50.136,49 €

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα δεκατρία διακριτά τμήματα/ομάδες ανέρχεται στο ποσό των 842.613,59 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα προαίρεσης σε κάθε Ομάδα, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αν υπάρξει ανάγκη (προϋπολογισμός 788.042,82 € χωρίς προαίρεση, δικαίωμα προαίρεσης 54.570,77 €).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού ή επιλεκτικά για μία ή περισσότερες ομάδες και όχι επιλεκτικά για επιμέρους ποσότητες.

  1. Τόπος παράδοσης υλικών

Τα υπό προμήθεια είδη και αγαθά θα παραδοθούν στα εργοτάξια του Κελιού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ι. Μ. Βατοπαιδίου, της Καλύβης των Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου και του Ναού του Αγίου Προκοπίου Ι. Κελιού Αγίου Προκοπίου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου στο Άγιο Όρος. Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής της προμήθειας περιγράφονται στα άρθρα 6.1 και 6.2 της εν θέματι Διακήρυξης και ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σχετικής Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου.

  1. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες.

  1. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ 1: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού πέντε χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και έξι λεπτών (5.312,06€).

ΟΜΑΔΑ 2: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (272,50€).

ΟΜΑΔΑ 3: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εξήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (60,24€).

ΟΜΑΔΑ 4: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (2.075,12€).

ΟΜΑΔΑ 5: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (2.074,43€).

ΟΜΑΔΑ 6: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού επτακοσίων τριών ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (703,15€).

ΟΜΑΔΑ 7: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού διακοσίων τριάντα δυο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (232,94€).

ΟΜΑΔΑ 8: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εξήντα τεσσάρων και δέκα οκτώ λεπτών (64,18€).

ΟΜΑΔΑ 9: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα  λεπτών (182,70€).

ΟΜΑΔΑ 10: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (2.001,45€).

ΟΜΑΔΑ 11: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (980,00€).

ΟΜΑΔΑ 12: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού επτακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και τριάντα έξι  λεπτών (799,36€).

ΟΜΑΔΑ 13: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων δύο ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.002,73€).

  1. Πηγή χρηματοδότησης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη ΣΑ Ε2751.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. εναρίθμου έργου  2022ΣΕ27510053).

Η σύμβαση αφορά στα υποέργα υπ’ αρ. 03: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση Ι. Κελίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ι. Μ. Βατοπαιδίου», υπ’ αρ. 06: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : Αποκατάσταση Ναού Αγίου Προκοπίου Ι. Κελιού Αγίου Προκοπίου, Ι. Μ. Βατοπαιδίου»,  και υπ’ αρ. 08: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση Καλύβης Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου», της Πράξης: «Αποκαταστάσεις Κελλιών και Καλύβης της  Ι. Μ. Βατοπαιδίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την απόφαση τροποποίησης με αρ. πρωτ. 13752/15.12.2023 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5136137. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία 

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»  

  1. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν:

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις προηγούμενες, του έτους του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις, ήτοι για τις χρήσεις 2020, 2021 και 2022. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τελευταίες ως άνω τρεις διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών ή εναλλακτικά κύκλο εργασιών κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, ήτοι τη χρήση του 2022,  τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης, ελέγχονται όμως για τους συμμετέχοντες σε ένωση αθροιστικά, επιτρέπεται δηλαδή η μερική κάλυψη των απαιτήσεων οικονομικής επάρκειας από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται στο σύνολο τους.

10.Παραλαβή τευχών Διακήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικοί Αύξοντες Αριθμοί: 349669, 349670, 349671, 349672, 349673, 349674, 349675, 349676, 349677, 349680, 349681, 349682 και 349683), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.programathos.gr.

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 31/05/2024, και ώρα 15:00.

11.Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και την δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 21/05/2024. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

12.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310888553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δροσάκης Ανδρέας.

13.Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς

Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.

14.Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr) την Δευτέρα 03/06/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

 

15.Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 26-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014678450) και η σχετική προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/04/2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 4430/11-24.04.2024 απόφαση της  Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ