ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 1 «Δεξαμενές και τεμαχιστής» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344426)

07/03/2024

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 07/03/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 186

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 1 «Δεξαμενές και τεμαχιστής» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344426)

 

Σας ενημερώνουμε για αναγκαία διόρθωση στις προδιαγραφές του τεμαχιστή ξυλείας, οι οποίες ενσωματώθηκαν εκ παραδρομής στα τεύχη δημοπράτησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
 
Αναλυτικά πρόκειται για αλλαγές στην ταχύτητα τροφοδοσίας και στην ικανότητα τεμαχισμού του τεμαχιστή ξυλείας, ως κάτωθι:
Αντί του:
Ταχύτητα τροφοδοσίας: άνω των 20 μέτρων ανά λεπτό
Ικανότητα τεμαχισμού: άνω των 15 μέτρων ανά ώρα
 
Ισχύει το
Ταχύτητα τροφοδοσίας: έως 20 μέτρα ανά λεπτό
Ικανότητα τεμαχισμού: έως 15 μέτρα ανά ώρα.
 
 
Επισυνάπτεται διορθωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού.
 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ