ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 01.03.Α με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Α΄ Φάση» για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 3 υποέργου της Πράξης: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ι. Μονής Ιβήρων»

11/01/2023

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

11/01/2023

Αριθμ. Πρωτ.:

23

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

ΘΕΜΑ:    Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 01.03.Α με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Α΄ Φάση» για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 3 υποέργου της Πράξης: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ι. Μονής Ιβήρων»

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής είχε καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 181000) ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 25/01/2023, αντί της ορθής (20/01/2023). Ως εκ τούτου, έγινε τροποποίηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προκειμένου να τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023, και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:  23PROC011949701) και ο διαγωνισμός έχει πλέον Α/Α  181000,1 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου θα γίνει η υποβολή των προσφορών.

 

 

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ