ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 04.10 Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια μολυβδόφυλλων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 143999)

13/12/2021

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 13/12/2021

 

Αριθμ. Πρωτ.: 610

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 04.10 Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια μολυβδόφυλλων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 143999)

 

Στο Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης του Διαγωνισμού του θέματος, αναφερόταν ότι τα προς παράδοση μολυβδόφυλλα θα είναι συσκευασμένα σε ρολά πλάτους 1,00 μ. και μήκους περίπου 5,00 μ.

Λόγω όμως της προβλεπόμενης κατασκευής του στεγάστρου, δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των υλικών αυτών μέσω γερανού στις επιθυμητές θέσεις απόθεσης και ενσωμάτωσης, με αποτέλεσμα να απαιτείται η μεταφορά με τα χέρια σε μέση εκτιμώμενη απόσταση 40μ. Εξαιτίας του μεγάλου βάρους των ρολών μήκους 5,00 μ. (280 kg έκαστο), η μεταφορά με τα χέρια στον χώρο της επικλινούς στέγης καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη. Για τους λόγους αυτούς οι προδιαγραφές συσκευασίας τροποποιούνται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Συσκευασία

1

Μολυβδόφυλλα 3,0 mm

Kg

202,00

Ρολά 1,00μ. x 5,00μ.

2

Μολυβδόφυλλα 4,5 mm

Kg

50.000,00

Ρολά 1,00μ. x 3,00μ.

3

Μολυβδόφυλλα 4,5 mm

Kg

10.000,00

Ρολά 1,00μ. x 4,00μ.

4

Μολυβδόφυλλα 4,5 mm

Kg

7.426,00

Ρολά 1,00μ. x 5,00μ.

 

Ως εκ τούτου, τροποποιείται και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ