ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του υπ’ αρ. 02.11 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» για τις ανάγκες του υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων» (ΟΠΣ: 5038127)

18/11/2020

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 3079/04 - 17.11.2020 Ιεροκοινοτική Απόφαση, ο υπ’ αριθ. 02.11 συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών», για τις ανάγκες του υποέργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξεως: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04/11/2020 (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007590922), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 19/11/2020, ημέρα Πέμπτη μέχρι και ώρα 10:00 π.μ., ματαιώνεται καθώς αλλάζουν ουσιωδώς οι  οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016

 

Τις επόμενες ημέρες ο διαγωνισμός θα επαναδημοσιευθεί με διορθωμένο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ