ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νεα διόρθωση σφαλμάτων για τον 05.12 συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια μολυβδόφυλλων, ασφαλτοπάνων, ασβέστη, σχιστοπλακών» για τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους – Α΄ Φάση Κατασκευής: Επείγουσες αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους» [ΟΠΣ : 5038114]

19/06/2020

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 19/06/2020

 

Αριθμ. Πρωτ.: 333

 

 

Προς:

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

ΘΕΜΑ: Νεα διόρθωση σφαλμάτων για τον 05.12 συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια μολυβδόφυλλων, ασφαλτοπάνων, ασβέστη, σχιστοπλακών» για τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους – Α΄ Φάση Κατασκευής: Επείγουσες αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους»  [ΟΠΣ : 5038114]

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α). Η υπ’ αρ. 05.12 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 20PROC006828020 2020-06-05).

                   β). Το αρ.πρωτ. 388/18.06.2020 ερώτημα.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, παρέχεται η κάτωθι διευκρίνιση:

Στις τεχνικές προδιαγραφές για το υλικό  «ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΑ», στον πίνακα προδιαγραφών αναφέρεται εκ παραδρομής η σήμανση CE.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με τις ανωτέρω διορθώσεις.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

Της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

                                                                       

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

Πολιτικός Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ