ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

24/12/2019

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

24.12.2019

Αριθμ. Πρωτ.:

615

 

Προς:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Τμήμα Υποστήριξης εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής

Μέσω email:

site-support@yme.gov.gr

 

 

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 B΄/29.12.2017) «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.»

 

Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.987.412,80 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό έργου 2018ΕΠ00810109 και κωδικό MIS 5029221, σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 4403/02-08-2018  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Π. 6696/29-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το λόγο αυτό ανακοινώνει ότι η αρμόδια επιτροπή της παρ. 5.4.1 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ4841Β729-12-2017), η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. Φ.2/40/ΠΑ 2534/19.03-01.04.2019 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω σε ετήσια βάση για την διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του διαγωνισμού του έργου του θέματος, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr, για την επιλογή των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30-12-2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας του ΜηΜΕΔ (https://mimed.qqde.gr), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Λαέρτου 22, Πυλαία.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α)της Αναθέτουσας Αρχής: www.programathos.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

       

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

 Πολιτικός Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ