ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρίνιση για το διαγωνισμό 02.07 #4

05/12/2019

 

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

05.12.2019

Αριθμ. Πρωτ.:

580

 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς

ΘΕΜΑ:    1. Απάντηση προς το διευκρινιστικό αίτημα που υπεβλήθη από "Τσίφτη Δάφνη & Σια Ο.Ε." στις 02-12-2019 και αφορά στον διαγωνισμό 02.07 με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 82179) για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για τις ανάγκες του υποέργου «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», της πράξης: «Αποκατάσταση κτιρίου και δημιουργία μουσείου στο παλιό Βουρδουναριό της Ι. Μονής Παντοκράτορος»

                 2. Διευκρίνιση για τον προϋπολογισμό

 

Όσον αφορά το υπ’ αρίθμ. 1 του θέματος

Σας ενημερώνουμε ότι σε απάντηση του διευκρινιστικού αιτήματος που αφορούσε τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 82179, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά το υλικό με Α/Α 2.1 «Σχιστόπλακες ακανόνιστες» το πρότυπο ΕΝ 12326-1 έχει τεθεί ως πρότυπο από το αναλυτικό τιμολόγιο της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Η περιγραφή της εγκεκριμένης μελέτης βασίζεται στην περιγραφή του σχετικού με το υλικό άρθρου του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών έργων του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (2017). Παρακάτω παρατίθενται η περιγραφή του βασικού άρθρου του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών έργων καθώς και η περιγραφή του αναλυτικού τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

- περιγραφικό τιμολόγιο οικοδομικών έργων

72.15   Επιστέγαση με σχιστόπλακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211

Επιστέγαση με σχιστόπλακες πάχους 20 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1 "Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος", με σήμανση CE, με επικάλυψη του κορφιά με βυζαντινά κεραμίδια, σύμφωνα με την μελέτη, με κολυμβητή τοποθέτηση των ακραίων σχιστοπλακών κάθε σειράς με ασβεστοκονίαμα 1:2,5, κατά τον παραδοσιακό τρόπο (με γιαγλάντισμα όπου απαιτείται).

 

Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή των κορφιάδων από ειδικά τεμάχια κεράμων βυζαντινού τύπου, καθώς και το γιαγλάντισμα αυτών. Υλικά, κονιάματα και εργασία πλήρους ολοκλήρωσης της επικεράμωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

 

- περιγραφή του αναλυτικού τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης του έργου

72.15. Σχ.1 Επιστέγαση με σχιστόπλακες με υπερκάλυψη 60% κατ' ελάχιστον

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211

Επιστέγαση με σχιστόπλακες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1 "Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος", με σήμανση CE. Οι σχιστόπλακες θα τοποθετηθούν ημικολυμβητές σε τσιμεντοκονία των 250 Kgr/m3 (με προσθήκη πλαστικοποιητικού μάζης) και με υπερκάλυψη της κάθε σειράς τουλάχιστον κατά 60%, θα προέρχονται από υγιές πέτρωμα θα έχουν ομοιογένεια μάζης, δεν θα παρουσιάζουν σχιστότητα κατά την επιφάνεια αυτών, θα έχουν πάχος 2,5 εκ. θα είναι καινούριες, και διαστάσεις επιφανείας κατά περίπτωση όπως προσδιορίζονται στην  Τ.Ε. O τρόπος διάστρωσης θα είναι σύμφωνος με το πνεύμα των αντίστοιχων Aγιορείτικων κατασκευών και θα γίνει όπως αναφέρεται στην μελέτη.

H τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, οποιαδήποτε μερική κατεργασία και τοποθέτηση των σχιστοπλακών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και την παρασκευή της τσιμεντοκονίας (τσιμέντο, άμμος, πρόσμικτα, νερό κλπ) την κατασκευή σκαλωσιάς όπου είναι αναγκαία και την οποιαδήποτε εργασία αναγκαία για την έντεχνη και εκ του ασφαλούς διάστρωση της σχιστόπλακας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να γίνει αποδεκτό το υλικό με Α/Α 2.1 «Σχιστόπλακες ακανόνιστες», θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρότυπο ΕΝ 12326-1.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με την ανωτέρω διευκρίνηση.

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά το υπ’ αρίθμ. 2 του θέματος

Σας ενημερώνουμε ότι για τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 82179, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

Στο Μέρος Β - Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης (σελ. 56-58) τέθηκαν εκ παραδρομής διαφορετικές εκτιμώμενες τιμές μονάδας. Οι ορθές τιμές μονάδος και κατ’ επέκταση ο ορθός προϋπολογισμός αποτυπώνονται στο άρθρο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (σελ. 5-8)

 

 

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ