ΕΚΚΡΕΜΕΙ


ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

Τίτλος Έργου Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του υπ’ αρ. 02.11 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» για τις ανάγκες του υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων» (ΟΠΣ: 5038127) finished:
18/11/2020
περισσότερα

 

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email:  prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

18/11/2020

Αριθ. Πρωτ. :

609

 

 

 

Προς:

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του υπ’ αρ. 02.11 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» για τις ανάγκες του υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων» (ΟΠΣ: 5038127)

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 3079/04 - 17.11.2020 Ιεροκοινοτική Απόφαση, ο υπ’ αριθ. 02.11 συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών», για τις ανάγκες του υποέργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξεως: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04/11/2020 (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007590922), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 19/11/2020, ημέρα Πέμπτη μέχρι και ώρα 10:00 π.μ., ματαιώνεται καθώς αλλάζουν ουσιωδώς οι  οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016

 

Τις επόμενες ημέρες ο διαγωνισμός θα επαναδημοσιευθεί με διορθωμένο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

Πολιτικός Μηχανικός