ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 04.10 Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια μολυβδόφυλλων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 143999)

13/12/2021

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

13/12/2021

Αριθμ. Πρωτ.:

611

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 04.10 Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια μολυβδόφυλλων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 143999)

 

Μετά από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρασχέθησαν, για να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους και για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών του υπ’ αρ. 04.10 Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μολυβδόφυλλων», για τις ανάγκες της Πράξης:  «Δομική Αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους», από την Τρίτη, 14/12/2021 για την Τρίτη, 11/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ..

 

Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αφορούν τη διακήρυξη του διαγωνισμού μετατίθενται σε αντιστοιχία με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.programathos.gr, καθώς και στο www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 143999.

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

 

 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ