ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)»

01/12/2021

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

01/12/2021

Αριθμ. Πρωτ.:

596

 

 

 

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)»

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 B΄/29.12.2017) Απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Θα προβεί στην διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)», προϋπολογισμού 13.107.097,35 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό Πράξης ΣΑ 2021ΕΠ00810023 και κωδικό ΟΠΣ 5076369, σύμφωνα με με αρ. πρωτ. 1985/27.04.2021 απόφαση ένταξης της Πράξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το λόγο αυτό ανακοινώνει ότι η αρμόδια επιτροπή της παρ. 5.4.1 του αρ. 5 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. Φ.2/40/ΠΑ 3169/18.02-03.03.2021 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω σε ετήσια βάση για την διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του διαγωνισμού του έργου του θέματος, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr, για την επιλογή των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 08/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ. (https://mimed.ggde.gr), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Λαέρτου 22, Πυλαία.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α)της Αναθέτουσας Αρχής: www.programathos.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: https://mimed.ggde.gr.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

       

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

 Πολιτικός Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ