ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρίνηση όσον αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 106296) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών υλικών - Ομάδα Α» για τις ανάγκες του υποέργου «Προμήθεια και τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού», της πράξης: «Εργασίες αποκατάστασης Ιερού Καθίσματος Αγίου Τρύφωνος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου»

26/02/2021

 

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

23-02-2021

Αριθμ. Πρωτ.:

79

 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς

ΘΕΜΑ:    Διευκρίνηση όσον αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 106296) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών υλικών - Ομάδα Α» για τις ανάγκες του υποέργου «Προμήθεια και τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού», της πράξης: «Εργασίες αποκατάστασης Ιερού Καθίσματος Αγίου Τρύφωνος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τα τεύχη δημοπράτησης με αριθ. 04.18, του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 106296, παρέχεται η παρακάτω διευκρίνηση:

Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», στην προδιαγραφή του λέβητα (σελίδα 21η), περιγράφεται εκ παραδρομής ο λέβητας ως «Λέβητας στερεών καυσίμων και πετρελαίου θερμαντικής ισχύος 60000 kCal/h», αντί του ορθού «Λέβητας πετρελαίου θερμαντικής ισχύος 60000 kCal/h».

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με την ανωτέρω διόρθωση.

 

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ