ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.07 #3

28/11/2019

 

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

28/11/2019

Αριθμ. Πρωτ.:

563

 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς

ΘΕΜΑ:    Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.07 με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 82179) για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για τις ανάγκες του υποέργου «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», της πράξης: «Αποκατάσταση κτιρίου και δημιουργία μουσείου στο παλιό Βουρδουναριό της Ι. Μονής Παντοκράτορος»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 82179, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Στις τεχνικές προδιαγραφές για το υλικό με Α/Α 2.1 «Σχιστόπλακες ακανόνιστες» τέθηκαν εκ παραδρομής τα πρότυπα ΕΝ 1341 και ΕΝ 1342 που δεν αφορούν το εν λόγω υλικό και ως εκ τούτου αφαιρέθηκαν από το προς συμπλήρωση έντυπο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

2. Στο Παράρτημα Ι και ειδικότερα στο τμήμα "ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ", στο υλικό με Α/Α 2.2 «Χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm», δεν τέθηκε εκ παραδρομής ως απαιτούμενο το πρότυπο «ΕΝ 1341», το οποίο απαιτείται και ως εκ τούτου προστέθηκε στο προς συμπλήρωση έντυπο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Για τους ανωτέρω λόγους αναρτάται εκ νέου διορθωμένο και προς συμπλήρωση το έντυπο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με τις ανωτέρω διορθώσεις.

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ