ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

18/09/2014

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

 (Κωδ. ΟΠΣ: 376094  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06.01.14

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» στην Ι. Μονή Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος.

Συγκεκριμένα η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ περιλαμβάνει:

 

ΟΜΑΔΑ Ι : ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Υλικά : (σύμφωνα με πίνακα στην Αναλ. Διακήρυξη) : 87.681,46  € + Προαίρεση 4.913,90 € = 92.595,36 €

Εργασία : 28.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (Ι) : 120.595,36 €

ΟΜΑΔΑ ΙΙ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Υλικά : (σύμφωνα με πίνακα στην Αναλ. Διακήρυξη) : 69.432,00  € + Προαίρεση 4.732,89 €= 74.164,89 €

Εργασία : 29.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΙΙ) :103.164,89 €

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ : ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Υλικά : (σύμφωνα με πίνακα στην Αναλ. Διακήρυξη) : 6.414,00  € + Προαίρεση 375,25 €= 6.789,25 €

Εργασία : 1.700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΙΙΙ) :  8.489,25 €

ΟΜΑΔΑ IV : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,  Σύνολο 25.000,00 €.

 

 

Ο Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός (χωρίς προαίρεση) :  Διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά, (247.227,46 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

 

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 10.022,04 €.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

 

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και τέσσερις (4) μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,

Εφόσον έχουν ως άσκηση επαγγέλματος τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/11/2014 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 21/11/2014 και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. Πρόσφορές δύναται να κατατεθούν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες των υλικών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    20/11/2014 και ώρα 13:30 (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr - email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Δημοσίευση της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε : η διακήρυξη απεστάλη στην Εφημερίδα της Ε.Ε. την 17/09/2014

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376094  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057).

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ   17/09/2014

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ