ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.02ζ.16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

01/09/2014

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ»

 (Κωδ. ΟΠΣ: 373731  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880020)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03.02ζ.16

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:   18/8/2014

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ 5/9/2014

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο 2/9/2014.

 

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ. ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» στην Ι. Μονή Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος.

Συγκεκριμένα η προμήθεια των υλικών και η εκτέλεση των Η/Μ εργασιών περιλαμβάνει:

 

ΟΜΑΔΑ Ι

 

A/A

Είδος Υλικού

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Συνολική δαπάνη

 

 

1. Θέρμανση

 

 

 

 

 

1.1

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins

τεμ

1,00

7,84 €

7,84 €

 

1.2

Βαλβίδα εκτόνωσης ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins

τεμ

1,00

33,60 €

33,60 €

 

1.3

Αυτόματος πλήρωσης διαμέτρου 1 ins

τεμ

1,00

28,00 €

28,00 €

 

1.4

Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h

τεμ

2,00

896,00 €

1.792,00 €

 

1.5

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως πιέσεως 6 atm

τεμ

1,00

13,44 €

13,44 €

 

1.6

Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη 5001t

τεμ

1,00

448,00 €

448,00 €

 

1.7

Πλάκα κομβίων διογκομένου πολυστυρολίου

m2

435,00

15,12 €

6.577,20 €

 

1.8

Σωλήνας διάστασης 17x2.0 από υπεροξειδικό δικτυωμένο πολυαιθυλένιο και φράγμα οξυγόνου

m

4230,00

1,12 €

4.737,60 €

 

1.9

Θερμοαγώγημα ελάσματα διάστασης 1000x125mm

m

150,00

3,36 €

504,00 €

 

1.10

Πλάκα γεμίσματος στα σημεία σύνδεσης των συλλεκτών

m

50,00

13,44 €

672,00 €

 

1.11

Ηχομόνωση έναντι κρανδασμών

μμ

435,00

1,39 €

604,13 €

 

1.12

Αρμός διαστολής

m

400,00

3,36 €

1.344,00 €

 

1.13

Υαλοϊνες για τοποθέτηση στην υπερκείμενη τσιμεντοκονία

kg

25,00

20,16 €

504,00 €

 

1.14

Συλλέκτης διατομής 1 ins τριών κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ  μαστούς, θερμόμετρα , εξαεριστικά, βαλβίδες κλπ

τεμ

1,00

408,80 €

408,80 €

 

1.15

Συλλέκτης διατομής 1 ins τεσσάρων κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, μαστούς, θερμόμετρα , εξαεριστικά, βαλβίδες κλπ

τεμ

1,00

453,60 €

453,60 €

 

1.16

Συλλέκτης διατομής 1 ins πέντε κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ , μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες κλπ

τεμ

2,00

560,00 €

1.120,00 €

 

1.17

Συλλέκτης διατομής 1 ins έξι κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες κλπ

τεμ

1,00

627,20 €

627,20 €

 

1.18

Συλλέκτης διατομής 1 ins επτά κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες κλπ

τεμ

1,00

694,40 €

694,40 €

 

1.19

Συλλέκτης διατομής 1 ins εννέα κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες κλπ

τεμ

1,00

817,60 €

817,60 €

 

1.20

Συλλέκτης διατομής 1 ins δώδεκα κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες κλπ

τεμ

2,00

1.008,00 €

2.016,00 €

 

1.21

Ερμάριο συλλεκτών 3-4 κυκλωμάτων

τεμ

2,00

112,00 €

224,00 €

 

1.22

Ερμάριο συλλεκτών 5-7 κυκλωμάτων

τεμ

4,00

134,40 €

537,60 €

 

1.23

Ερμάριο συλλεκτών 8-10 κυκλωμάτων

τεμ

1,00

156,80 €

156,80 €

 

1.24

Ερμάριο συλλεκτών 11-13 κυκλωμάτων

τεμ

2,00

168,00 €

336,00 €

 

1.25

Τετράοδη βαλβίδα στους συλλέκτες

τεμ

9,00

28,00 €

252,00 €

 

1.26

Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας

τεμ

9,00

72,80 €

655,20 €

 

1.27

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins ISO-MEDIUM

m

15,00

6,72 €

100,80 €

 

1.28

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins ISO-MEDIUM

m

36,00

4,48 €

161,28 €

 

1.29

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 ins ISO-MEDIUM

m

24,00

5,60 €

134,40 €

 

1.30

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins

m

29,00

7,84 €

227,36 €

 

1.31

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) δαπέδου εμφανές θερμαντικής ισχύος 3 KW

τεμ

4,00

672,00 €

2.688,00 €

 

1.32

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως πιέσεως 10 atm διαμέτρου 50 mm

τεμ

1,00

16,80 €

16,80 €

 

1.33

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 3/4'' με armaflex AF 13 mm

m

36,00

2,52 €

90,72 €

 

1.34

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 1'' με armaflex AF 13 mm

m

24,00

3,02 €

72,58 €

 

1.35

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 1&1/4'' με armaflex AF 13 mm

m

15,00

3,02 €

45,36 €

 

1.36

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 1&1/2'' με armaflex AF 13 mm

m

29,00

3,53 €

102,31 €

 

1.37

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας μέγιστης απόδωσης 100KW , για κύκλωμα πρωτεύοντος 75-40 oC και δευτερεύοντος 70-35 oC, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316  και πτώσης πίεσης 10/20 Ρα

τεμ

1,00

5.040,00 €

5.040,00 €

 

1.38

Τετράοδη βαλβίδα στον εναλλάκτη 2'' χειροκίνητη

τεμ

1,00

168,00 €

168,00 €

 

1.39

Θερμική μόνωση σωλήνων θέρμανσης 2'' με armaflex AF 13 mm

m

20,00

4,48 €

89,60 €

 

1.40

Προμονωμένος και προκαμπυλωμένος χαλύβδινος αγωγός, St 37.2, ηλεκτροσυγκολλητός (DIN 1626/3-DIN 2458), με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας διανομής θερμού νερού (δίκτυα διανομής) Ονομαστικής Διαμέτρου DN50 (60,3x2,9mm). Διαμέτρου περιβλήματος D=125mm

m

20,00

50,40 €

1.008,00 €

 

1.41

Κυκλοφορητής νερού παροχής από 0 έως & 2.50 m3/h

τεμ

10,00

336,00 €

3.360,00 €

 

1.42

Βαλβίδα 2" σύνδεσης με δίκτυο τηλεθερμάνσεως υπόγεια με φρεάτιο

τεμ

1,00

28,00 €

28,00 €

 

1.43

Συλλέκτης προσαγωγής ή επιστροφής Φ 150 μονωμένος με φύλλο armaflex 13χιλ με 10 διαμορφωμένες εξόδους 2'' και 5 εξόδους 1/2 '' και δύο εξόδους 1''

μμ

4,00

168,00 €

672,00 €

 

1.44

Διάστρωσις αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου

τεμ

10,00

5,60 €

56,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

39.626,22 €

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

3.962,62 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

43.588,84 €

 

 

 

 

2.  Ύδρευση

 

2.1

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 15mm (8042.1.1)

m

95,00

3,90 €

370,50 €

 

2.2

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 20mm (8042.1.1)

m

75,00

4,55 €

341,25 €

 

2.3

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 25mm (8042.1.1)

m

65,00

5,20 €

338,00 €

 

2.4

σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 32mm (8042.1.1)

m

35,00

5,85 €

204,75 €

 

2.5

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 40mm (8042.1.1)

m

95,00

3,90 €

370,50 €

 

2.6

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 50mm (8042.1.1)

m

89,00

4,55 €

404,95 €

 

2.7

Αναμικτήρ (μπαταρία νιπτήρα) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου l/2ins

τεμ

6,00

45,50 €

273,00 €

 

2.8

Αναμικτήρ (μπαταρία πάγκου) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου l/2ins

τεμ

3,00

45,50 €

136,50 €

 

2.9

Βρύση (κρουνός εκροής) 1 1/4 ins

τεμ

5,00

19,50 €

97,50 €

 

2.10

Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ( ΗΜΧ -8601.11 )

τεμ

3,00

32,50 €

97,50 €

 

2.11

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 2 1/2 ins ( ΗΜΧ -8125.1.7 )

τεμ

1,00

72,06 €

72,06 €

 

2.12

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 1 ins ( ΗΜΧ -8125.1.3 )

τεμ

1,00

9,10 €

9,10 €

 

2.13

Βαλβίδα (βάννα) Ball valve διαμέτρου 1 1/2 (ΗΜΧ8101.5)

τεμ

3,00

6,50 €

19,50 €

 

2.14

Μανομετρικός δείκτης στάθμης ύδατος ωρολογιακού τύπου διαμέτρου 10 c m.

τεμ

1,00

32,50 €

32,50 €

 

2.15

Βρύση (κρουνός εκροής) 1/2 ins

τεμ

5,00

6,50 €

32,50 €

 

2.16

σιδηρές κατασκευές από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο στήριξης πάγκων, συλλεκτών και σωληνώσεων

κιλά

150,00

1,30 €

195,00 €

 

2.17

εκσκαφές χειρονακτικές χάνδακα για τοποθέτηση σωλήνων

κμ

3,00

13,00 €

39,00 €

 

2.18

επιχώσεις χάνδακα με άμμο και υλικά διαλογής

τεμ

3,00

130,00 €

390,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

3.424,11 €

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

342,41 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

3.766,52 €

 

 

 

 

3. Αποχέτευση

 

3.1

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου 10 cm (ΗΜΧ8046.1)

τεμ

7,00

14,63 €

102,42 €

 

3.2

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

m

10,00

3,54 €

35,40 €

 

3.3

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

m

45,00

4,13 €

185,85 €

 

3.4

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 70mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

m

155,00

4,72 €

731,60 €

 

3.5

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

m

135,00

7,08 €

955,80 €

 

3.6

Πλαστικός σωλήν διαμέτρου 25mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών

m

15,00

2,36 €

35,40 €

 

3.7

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 70mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών

m

59,00

2,95 €

174,05 €

 

3.8

Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 140mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών

m

55,00

7,08 €

389,40 €

 

3.9

Υποβρύχιο δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων με vortex και ηλεκτρικό πίνακα ονομαστικής ισχύος 5.0 m3/h

τεμ

2,00

1.398,30 €

2.796,60 €

 

3.10

Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης ( HAM -14 )

τεμ

7,00

118,00 €

826,00 €

 

3.11

Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου

τεμ

7,00

35,40 €

247,80 €

 

3.12

Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου ( HAM-17 )

τεμ

3,00

188,80 €

566,40 €

 

3.13

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού

τεμ

7,00

23,60 €

165,20 €

 

3.14

Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm

τεμ

7,00

47,20 €

330,40 €

 

3.15

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 40x50cm

τεμ

7,00

70,80 €

495,60 €

 

3.16

Μηχανοσίφωνας με μίκα αερισμού

τεμ

1,00

41,30 €

41,30 €

 

3.17

Κανάλι υδροσυλλογής στομίου 30cm

m

12,00

41,30 €

495,60 €

 

3.18

Λοιπά εξαρτήματα WC, πετσετοθήκη χεριών τοίχου αναξείδωτη, σαπονοθήκη ανοξείδωτη τοίχου, χαρτοθήκη χαρτιού υγείας, πιγκάλ με βουρτσάκι, δοχείο αποριμάτων ανοξείωτο 25 λίτρων, άγκιστρο διπλό, καθρέπτης 40*60

τεμ

7,00

153,40 €

1.073,80 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

9.648,62 €

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

964,86 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

10.613,49 €

 

 

 

 

4. Πυροπροστασία

 

4.1

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg

τεμ

16,00

28,00 €

448,00 €

 

4.2

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg

τεμ

2,00

44,24 €

88,48 €

 

4.3

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg

τεμ

12,00

61,60 €

739,20 €

 

4.4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 1/2 ins

m

64,30

56,00 €

3.600,80 €

 

4.5

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή με πυροσβεστικό κρουνό και ανέμη

τεμ

3,00

123,20 €

369,60 €

 

4.6

κεφαλές springier ανοιχτού τύπου 3/4''

τεμ

37,00

11,20 €

414,40 €

 

4.7

Βάνα σφαιρική οριχάλκινη DN80

τεμ

1,00

112,00 €

112,00 €

 

4.8

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN25

m

80,00

6,16 €

492,80 €

 

4.9

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN32

m

38,00

7,84 €

297,92 €

 

4.10

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN40

m

32,00

8,96 €

286,72 €

 

4.11

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN50

m

11,00

11,20 €

123,20 €

 

4.12

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN65

m

8,00

12,32 €

98,56 €

 

4.13

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα DN80

m

25,00

15,68 €

392,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

7.463,68 €

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

746,37 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

8.210,05 €

 

 

 

A/A

Είδος Εργασίας

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Συνολική δαπάνη

 

 

5. Εργασίες της ΟΜΑΔΑΣ Ι

 

5.1

Εργασίες εγκατάστασης Θερμάνσεως

τεμ

1,00

22.053,75 €

22.053,75 €

 

5.2

Εργασίες εγκατάστασης Ύδρευσης

τεμ

1,00

4.394,66 €

4.394,66 €

 

5.3

Εργασίες εγκατάστασης Αποχέτευσης

τεμ

1,00

4.471,37 €

4.471,37 €

 

5.3.1

Εργασίες σύνδεσης αποχέτευσης με δίκτυο αποχέτευσης

m

20,00

62,50 €

1.250,00 €

 

5.4

Εργασίες εγκατάστασης Πυρόσβεσης

τεμ

1,00

3.091,00 €

3.091,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

35.260,78 €

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΗΜ/ΣΘΙΑ

35,00

100,00 €

3.500,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

38.760,78 €

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι

95.423,41 €

 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ

 

A/A

Είδος Υλικού

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Συνολική δαπάνη

 

 

1. Πυροπροστασία

 

1.1

Σειρήνα Πυρασφάλειας μετά φωτεινού επαναλήπτη

τεμ

3,00

28,75 €

86,25 €

 

1.2

Κομβίο ενεργοποίησης σειρήνας πυρασφάλειας

τεμ

9,00

17,25 €

155,25 €

 

1.3

Πίνακας πυρασφάλειας

τεμ

1,00

402,50 €

402,50 €

 

1.4

Ανιχνευτής ιονισμού μετά βάσεως

τεμ

1,00

20,70 €

20,70 €

 

1.5

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός μετά βάσεως

τεμ

1,00

20,70 €

20,70 €

 

1.6

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 2X1.5 mm2

m

600,00

0,39 €

234,60 €

 

1.7

Φώτα ασφαλείας (HAM -59)

τεμ

35,00

34,50 €

1.207,50 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.127,50 €

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

212,75 €

 

 

 

ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

2.340,25 €

 

 

 

 

2.  Ισχυρά ρεύματα

 

2.6

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3X1.5 mm2

m

1600,00

0,49 €

791,20 €

 

2.7

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2

m

1050,00

0,78 €

821,10 €

 

2.8

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3X4 mm2

m

50,00

1,18 €

59,23 €

 

2.9

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3X6 mm2

m

25,00

1,74 €

43,41 €

 

2.10

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό με ουδέτερο 3 Χ 70 + 35 mm2

m

115,00

21,24 €

2.442,66 €

 

2.11

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 4 Χ 2.5 mm2

m

35,00

1,04 €

36,23 €

 

2.12

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 4X10 mm2

m

18,00

3,77 €

67,90 €

 

2.13

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό 5X4 mm2

m

45,00

2,00 €

90,05 €

 

2.14

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό 5X6 mm2

m

35,00

2,89 €

101,03 €

 

2.15

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 5X10 mm2

m

55,00

4,60 €

253,00 €

 

2.16

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 5X16 mm2

m

55,00

7,41 €

407,33 €

 

2.17

Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός

τεμ

13,00

7,77 €

101,06 €

 

2.18

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

τεμ

15,00

11,36 €

170,43 €

 

2.19

Ρευματοδότης SCHUKO

τεμ

12,00

7,77 €

93,29 €

 

2.20

Ρευματοδότης SCHUKO για ειδικές χρήσεις

τεμ

12,00

7,77 €

93,29 €

 

2.21

Τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

τεμ

1,00

7.992,50 €

7.992,50 €

 

2.22

Φωτιστικό σώμα 60 W στεγανό, τοίχου ή οροφής, προστασίας ΙΡ44 ( ΗΛΜ -60)

τεμ

17,00

40,25 €

684,25 €

 

2.23

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 1x36 ( ΗΛΜ -59 )

τεμ

27,00

47,15 €

1.273,05 €

 

2.24

Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής

τεμ

16,00

34,50 €

552,00 €

 

2.25

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x36 στεγανό προστασίας ΙΡ44

τεμ

2,00

51,75 €

103,50 €

 

2.26

Προβολέας στεγανός 500W ( ΗΛΜ -59 )

τεμ

1,00

460,00 €

460,00 €

 

2.27

Λαμπτήρας 11W ( ΗΛΜ -59 )

τεμ

260,00

6,90 €

1.794,00 €

 

2.28

Λάμα γείωσης 30.0x3.5 mm2 (ΗΜΧ-8838)

m

105,00

1,50 €

156,98 €

 

2.29

Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων

τεμ

3,00

115,00 €

345,00 €

 

2.30

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Διαμέτρου Φ 11mm

m

954,00

0,15 €

142,62 €

 

2.31

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , Διαμέτρου Φ 13.5mm

m

1509,00

0,20 €

295,01 €

 

2.32

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , Διαμέτρου Φ 16mm με την εργασία σκαψίματος και αποκατάστασης, τα στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα απαιτούμενα κυτία

m

85,00

0,22 €

18,57 €

 

2.33

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , Διαμέτρου Φ 23mm με την εργασία σκαψίματος και αποκατάστασης, τα στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα απαιτούμενα κυτία

m

95,00

0,36 €

33,87 €

 

2.34

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, ευθύς , Διαμέτρου Φ 16mm με την εργασία σκαψίματος και αποκατάστασης, τα στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα απαιτούμενα κυτία

m

50,00

2,48 €

124,20 €

 

2.35

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ μονοπολικό Ix35mm2 για γείωτη

m

75,00

3,07 €

230,29 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

19.777,02 €

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

1.977,70 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

21.754,72 €

 

 

 

 

3.  Ασθενή

 

3.1

Καλώδιο τύπου Α-2Υ (St) 2 Υ τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωλήνων

m

410

0,95 €

391,35 €

 

3.2

Πρίζα τηλεφώνου RJ11 (ΗΜΧ8826.3.2)

τεμ

7

8,37 €

58,60 €

 

3.3.

Ηλεκτρολογικός σωλήν Φ16 με την εργασία σκαψίματος και αποκατάστασης, τα στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα απαιτούμενα κυτία

τεμ

410

0,22 €

89,59 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

539,53 €

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

53,95 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

593,49 €

 

 

 

A/A

Είδος Εργασίας

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Συνολική δαπάνη

 

 

4. Εργασίες της ΟΜΑΔΑΣ ΙI

 

4.1

Εργασίες εγκατάστασης Πυροπροστασίας

τεμ

1,00

1.337,61 €

1.337,61 €

 

4.2

Εργασίες εγκατάστασης Ισχυρών ρευμάτων

τεμ

1,00

12.076,27 €

12.076,27 €

 

4.2.1

Εγκατάσταση Κυκλοφορητή νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h

τεμ

2,00

8,94 €

17,89 €

 

4.2.2

Εγκατάσταση Θερμοστάτη χώρου προοδευτικής λειτουργίας

τεμ

9,00

8,94 €

80,50 €

 

4.2.3

Εγκατάσταση Τοπικής κλιματιστικής συσκευςή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU)

τεμ

4,00

13,40 €

53,61 €

 

4.2.4

Εγκατάσταση Κυκλοφορητή νερού παροχής από 0 έως & 2.50 m3/h

τεμ

10,00

8,94 €

89,44 €

 

4.2.5

Εγκατάσταση Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 5.0 m3/h

τεμ

2,00

53,63 €

107,25 €

 

4.2.6

Σύνδεση με Σύστημα αδιαλείπτου παροχής ρεύματος (UPS) υφιστάμενου κτηρίου

τεμ

1,00

107,25 €

107,25 €

 

4.2.7

Eσκαφές χειρανακτικές χάνδακα 50*70 για τοποθέτηση υπόγειας παροχής

μμ

14,00

65,00 €

910,00 €

 

4.2.8

Eπιχώσεις με υλικά διαλογής και συμπύκωνση χάνδακα 50*40 (επάνω από τις προστατευτικές πλάκες)

μμ

14,00

52,00 €

728,00 €

 

4.2.9

Eπιχώσεις με άμμο υπογείων καλωδίων 50*30 και τοποθέτηση προκατασκευασμένων προστατευτικών πλακών τσιμέντου

μμ

14,00

52,00 €

728,00 €

 

4.3

Εργασίες εγκατάστασης Ασθενών ρευμάτων

τεμ

1,00

1.817,75 €

1.817,75 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

18.053,57 €

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΗΜ/ΣΘΙΑ

18,00

100,00 €

1.800,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

19.853,57 €

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΙI

40.497,62 €

 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ

 

A/A

Είδος Υλικού και εργασίας

Μον. Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Συνολική δαπάνη

 

 

1. Ανελκυστήρες

 

1.1

Ηλεκτρομηχανικός Ανελκυστήρας τριών στάσεων

τεμ

1,00

22.000,00 €

22.000,00 €

 

1.2

Αναβατόριο compact

τεμ

1,00

14.000,00 €

14.000,00 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

36.000,00 €

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ IΙΙ

36.000,00 €

 
             
 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

171.921,03 €

   
 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

13.560,67 €

   
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

185.481,70 €

   
             

Ο Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός (χωρίς προαίρεση) :  Εκατόν εβδομήντα ένα εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και τρία λεπτά, (171.921,03 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

 

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 13.560,67 €.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

 

 

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και δέκα (10) μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 21/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. Πρόσφορές δύναται να κατατεθούν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες των υλικών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    20/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr - email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ  ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 373731  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057).

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ   1/9/2014

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ