ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05.03.15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ: 1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ 2) ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗΣ

22/08/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 05.03.15

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια ξεχωριστά 1) Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλόγλυπτου τέμπλου και 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης για τις ανάγκες του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΩΝ: 1) ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α΄ ,  2) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Β' (Β΄ΦΑΣΗ) Ι. Ν. ΣΚΗΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                        CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)

                                      Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:    prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                            www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

 

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο θα παραδοθεί στο χώρο του κελιού του Αγ. Χαραλάμπους Α΄, Ι. Ν. Σκήτη, Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος.

Οι σχιστόπλακες επιστέγασης – δαπεδόστρωσης θα παραδοθούν στο χώρο της προβλήτας της Ι. Ν. Σκήτης ,Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος.

           

5) Τίτλος:

«Προμήθεια ξεχωριστά : 1) Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλόγλυπτου τέμπλου, και 2) σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης» με  δικαίωμα προαίρεσης 7%

 

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την:

 

Α Ομάδα) Κατασκευή και τοποθέτηση Χειροποίητου Ξυλόγλυπτου Τέμπλου  διαστάσεων  Μήκους 2,94μ. x  Ύψους 2,45μ. Το είδος ξυλείας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 100% Ξυλεία Δρυός Ποιότητας ΑΑΑ και θα ακολουθούν τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α.

Β Ομάδα) Προμήθεια σχιστόπλακας, προέλευσης Ελευθερούπολης-Καβάλας συνολικής ποσότητας 1164,50 m2.

Συγκεκριμένα για την Ομάδα Β οι ποσότητες αναλύονται ως εξής: α) Σχιστόπλακες για επιστέγαση 700m2 σχιστόπλακες πάχους 3,5-4,0 εκ. και διαστάσεων που δεν θα υπολείπονται των 50εκ (μέγιστος αριθμός σχιστόπλακων 3 (τρεις) στο τετραγωνικό). Οι σχιστόπλακες θα προέρχονται από υγιές πέτρωμα , θα έχουν ομοιογένεια μάζας, δεν θα παρουσιάζουν σχιστότητα κατά την επιφάνεια αυτών και θα είναι καινούργιες, για β Σχιστόπλακες για δαπεδόστρωση 464,50 m2 σχιστόπλακες πάχους 2,0 εκ. και επιφανείας άνω των 0,10m2.

 

Προϋπολογισμός α) ομάδας: 48.343,13 € χωρίς Φ.Π.Α

Προϋπολογισμός β) ομάδας: 8.151,50 € χωρίς Φ.Π.Α με προαίρεση 7% : 570,61 €,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως για μεν την Ομάδα Α ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις επόμενες 120 ημέρες και για την Ομάδα Β στις 10 ημέρες. Τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 10/9/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 56.494,63 € (πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επι πλέον προαίρεση 7% 570,61€ (πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά), σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΩΝ: 1) ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α΄ ,  2) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Β' (Β΄ΦΑΣΗ)

Ι. Ν. ΣΚΗΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ», μέχρι την 11/9/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11/9/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις 11/9/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-  προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553., τηλ. 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 22/8/2014

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • Παράρτημα Α' - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • Παράρτημα Β' - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • Παράρτημα Γ' - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή - αίτηση συμμετοχής
  • Παράρτημα Δ' - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • Σχέδιο σύμβασης

 

 

 

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ