ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.04.02/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

13/08/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 01.04.02/2014

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους επαναδιενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια (αγορά) : 1. Υλικών δόμησης για τις ανάγκες του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                             CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) - Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:  www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

 

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Περιβάλλοντας χώρος της τράπεζας της Ι.Σκήτης Αγ. Δημητρίου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:

«Προμήθεια υλικών δόμησης»

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια (αγορά):

α) Υλικών δόμησης Ι (Μαύρο τσιμέντο σε σάκους των 50 kgr)
(προϋπολογισμού: 11.385,00 = 9.900,00 + Προαίρεση 15% 1.485,00 χωρίς Φ.Π.Α.),

β) Υλικών δόμησης ΙΙ (άμμου, σκύρων, συντρίμματος)                                         (προϋπολογισμού:17.025,75 € = 14.805,00 € + Προαίρεση 15% 2.220,75€ χωρίς Φ.Π.Α.),

γ) Υλικών δόμησης IIΙ (λίθων αργών, χονδροπλακών)                                                                                                                          (προϋπολογισμού: 16.238,00 = 14.120,00 + Προαίρεση 15% 2.118,00 χωρίς Φ.Π.Α.),

δ) Υλικών δόμησης IV (φύλλων μολύβδου)                                                      (προϋπολογισμού: 5.180,18 = 4.504,50 + Προαίρεση 15% 675.68 χωρίς Φ.Π.Α.),

ε) Υλικών δόμησης V (κεραμεικά πλακίδια)
(προϋπολογισμού: 2.127,50 = 1.850,00 € + Προαίρεση 15% 277.50 χωρίς Φ.Π.Α.),

στ) Υλικών δόμησης VI (συμπαγών πλίνθων 30*30*4)
(προϋπολογισμού: 1.674,40 = 1.456,00 € + Προαίρεση 15% 218,40 χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (έξι (6) ομάδες ειδών) είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις επόμενες 45 ημέρες και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.) καταβάλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως την 29/08/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 53.630,83 (πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) (46.635,50 + 15% Προαίρεση 6.995,33 ) με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ», μέχρι την 01/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η την 01/09/2014, ημέρα Δευτέρα. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις την 01/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-  προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 -– Κτίριο Γ – 2ος Όροφος - 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553, Fax.: 2310 888646, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

 

 

Θεσσαλονίκη, 13 – 8 – 2014

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

Δημήτριος Γκατζώνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ